Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đai hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thư mời và chương trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Báo cáo kiểm toán độc lập

Báo cáo v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Vietbank

Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ Vietbank

Bảng tổng hợp/ giải trình những nội dung thay đổi của điều lệ Vietbank

Tờ trình v/v bộ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh và Giấy phép hoạt động của Vietbank

Tờ trình v/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017

Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020

Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số quyền của ĐHĐCĐ

Tờ trình v/v thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM


Ngân hàng điện tử