Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Ban Điều Hành


Ông Nguyễn Đăng Thanh - Tổng Giám Đốc

Ban Kiểm Soát


Bà Lê Thị Xuân Lan - Trưởng Ban Kiểm Soát

Hội Đồng Quản Trị


Ông Dương Ngọc Hòa- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Xem thông tin theo ngày :

Ngân hàng điện tử