Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Lãi suất cho vay

Thời hạn khoản vay Ngắn hạn Trung - dài hạn
Lãi suất cơ sở (%/năm) 7.3% 7.8%
     

Ngân hàng điện tử