Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiết kiệm online

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ
1 tuần 0.40%
2 tuần 0.40%
3 tuần 0.70%
1 tháng 5.50%
2 tháng 5.50%
3 tháng 5.50%
4 tháng 5.50%
5 tháng 5.50%
6 tháng 7.10%
9 tháng 7.20%
12 tháng 7.20%
18 tháng 7.60%
24 tháng 7.90%
36 tháng 8.00%

Ngân hàng điện tử