Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiết kiệm quyền chọn

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
30 - 59 ngày 5.40%
60 - 89 ngày 5.40%
90 - 119 ngày 5.50%
120 - 149 ngày 5.50%
150 -179 ngày 5.50%
180 - 239 ngày 7.00%
240 - 269 ngày 7.00%
270 - 299 ngày 7.10%
300 - 329 ngày 7.10%
330 - 364 ngày 7.10%

Ngân hàng điện tử