Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiết kiệm tích lũy tương lai

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
1 năm 7.00%
02 năm đến 15 năm 7.30%

Ngân hàng điện tử