Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  chamsockhachhang@vietbank.com.vn                             
Trang chủ Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Nhấn vào vị trí tuyển dụng để xem chi tiết
STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng
001 27/08/2014 Nhân viên PR
002 27/08/2014 Trưởng phòng Kinh doanh - Chi nhánh
003 27/08/2014 Nhân viên quản lý bán hàng
004 27/08/2014 Phó giám đốc Chi Nhánh
005 27/08/2014 Nhân viên tín dụng
006 25/08/2014 Nhân viên thẩm định tài sản
007 23/08/2014 Nhân viên nghiệp vụ giao dịch
008 21/08/2014 Nhân viên tái thẩm định
009 23/07/2014 Giám đốc/Phó giám đốc Phòng giao dịch

Ngân hàng điện tử