Phản hồi chất lượng dịch vụ:
(08) 6292-8000   (trong giờ làm việc)
  chamsockhachhang@vietbank.com.vn                             
Trang chủ Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Nhấn vào vị trí tuyển dụng để xem chi tiết
STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng
001 18/04/2014 Nhân viên tái thẩm định
002 18/04/2014 Nhân viên phát triển ứng dụng CNTT
003 18/04/2014 Nhân viên tín dụng
004 15/04/2014 Giám đốc/Phó giám đốc Phòng giao dịch
005 04/03/2014 Nhân viên Pháp chế

Ngân hàng điện tử