Báo cáo tài chính - Báo cáo thường niên - Bản cáo bạch

 • Báo cáo tài chính - Báo cáo thường niên - Bản cáo bạch

Điều lệ - quy chế quản trị

 • Điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ - Quy chế công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông

 • Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ -Tài liệu họp - Thông báo

Công bố thông tin

 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu mã cơ sở VBBL2128002.
 • Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu mã cơ sở VBBL2128003 – Lần 1.
 • Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu mã cơ sở VBBL2128003 – lần 2.
 • Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu mã cơ sở VBBL2128005 – lần 1.
 • Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu mã cơ sở VBBL2128005 – lần 2.
 • Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 • Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • Báo cáo công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tại ngày 31.12.2023.
 • Đính chính thông tin tại Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã kiểm toán.
 • Nghị quyết HĐQT số 42/2024/NQ-HĐQT.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Vietbank công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu công chúng năm 2022 (đợt 3).
 • Nghị quyết HĐQT số 41/2024/NQ-HĐQT.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Quyết định HĐQT số 29/2024/QĐ-HĐQT.
 • Quyết định HĐQT số 28/2024/QĐ-HĐQT.
 • Quyết định HĐQT số 27/2024/QĐ-HĐQT.
 • Quyết định HĐQT số 26/2024/QĐ-HĐQT.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Nghị quyết HĐQT số 31/2024/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 26/2024/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 25/2024 và thông báo liên quan đến việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu.
 • Công bố thông tin tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ từ 15/02/2024 đến hết 21/02/2024.
 • Nghị quyết HĐQT số 21/2024/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 20/2024/CV-VB.
 • Công bố thông tin tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024.
 • Quyết định HĐQT số 07/2024/QĐ-HĐQT.
 • Quyết định HĐQT số 05/2024/QĐ-HĐQT.
 • Quyết định HĐQT số 04/2024/QĐ-HĐQT.
 • Quyết định HĐQT số 03/2024/QĐ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 14/2024/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT.
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty của Vietbank năm 2023.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT.
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu riêng lẻ năm 2023.
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023.
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi kỳ 02 trái phiếu VBB12208 (ngày đăng tin 11/01/2024.
 • Thông báo chốt danh sách NSHTP mã VBBL2330001 để đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch tại HNX.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 28/12/2023 đến hết ngày 03/01/2024.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi kỳ 02 trái phiếu VBB12207 (ngày đăng tin 05/01/2024).
 • Công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu Vietbank ra công chúng năm 2022, đợt 3.
 • Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mã VBBL2330001.
 • Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT.
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã VBBL2128010.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Công văn của NHNN – Chi nhánh Hà Nội V/v thay đổi địa điểm hoạt động PGD Lò Đúc.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Công bố thông tin về việc phát hành chào bán cổ phiếu Vietbank ra công chúng năm 2023.
 • Nghị quyết HĐQT số 184/2023/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 185/2023/NQ-HĐQT.
 • Công văn của NHNN – Chi nhánh Hải Phòng v/v thay đổi địa điểm hoạt động CN Lê Hồng Phong.
 • Công văn của NHNN – Chi nhánh Hải Phòng v/v thay đổi địa điểm hoạt động.
 • Công bố thông tin tình hình thanh toán nợ lãi, gốc kỳ báo cáo từ 14/12/2023 đến hết ngày 20/12/2023.
 • Nghị quyết HĐQT số 184/2023/NQ-HĐQT.
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã VBBL2128005.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Nghị quyết HĐQT số 179/2023/NQ-HĐQT.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã VBBL2128004.
 • Quyết định HĐQT số 166/2023/QĐ-HĐQT.
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.
 • Công văn của NHNN - Chi nhánh Tp. HCM v/v thay đổi địa điểm PGD Củ Chi.
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi kỳ 02 trái phiếu VBB12106 (Ngày đăng tin 29/11/2023)
 • Nghị quyết HĐQT số 177/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 176/2023/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã VBBL2128003.
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi kỳ 02 trái phiếu VBB12105 (Ngày đăng tin 22/11/2023).
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kianh doanh của CN và PGD.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Tình hình thanh toán nợ lãi, gốc kỳ báo cáo từ 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023.
 • Nghị quyết HĐQT số 173/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 172/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 158/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 157/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD.
 • Nghị quyết HĐQT số 171/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD
 • Quyết định HĐQT số 159/2023/QĐ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 158/2023/QĐ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 157/2023/QĐ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 169/2023/NQ-HĐQT
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 26/10/2023 đến hết ngày 01/11/2023
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi kỳ 02 trái phiếu VBB12104 (ngày đăng tin 26/10/2023)
 • Nghị quyết HĐQT số 161/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD
 • Nghị quyết HĐQT số 156/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 155/2023/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi kỳ 02 trái phiếu VBB12103 (ngày đăng tin 18/10/2023)
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi kỳ 02 trái phiếu VBB12102 (ngày đăng tin 10/10/2023)
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD
 • Tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 28/09/2023 đến hết ngày 04/10/2023
 • Nghị quyết HĐQT số 144/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 143/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 142/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của CN và PGD
 • Nghị quyết HĐQT số 140/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 134/2023/NQ-HĐQT
 • Công văn của NHNN – CN tp.HCM v/v chấp thuận thay đổi thay đổi địa điểm PGD thuộc Vietbank - CN Chợ Lớn.
 • Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Nghị quyết HĐQT số 111/2023/NQ-HĐQT.
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/6/2023
 • Công văn của NHNN - CN Tp.HCM v/v chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của CN Sài Gòn
 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Nghị quyết HĐQT số 105/2023/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ (tại ngày 30/6/2023)
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ (tại ngày 30/6/2023)
 • Nghị quyểt HĐQT số 104/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 100/2023/NQ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 102/2023/QĐ-HĐQT
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2023
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 (đợt 2).
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 29/06/2023 đến hết ngày 05/07/2023.
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 74/2023/QĐ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 72/2023/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 71/2023/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 70/2023/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 69/2023/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 68/2023/NQ-HĐQT.
 • Nghị quyết HĐQT số 67/2023/NQ-HĐQT.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Nghị quyết HĐQT số 60/2023/NQ-HĐQT.
 • Công bố thông tin chào bán trái phiếu Vietbank ra công chúng năm 2022, đợt 2
 • Nghị quyết HĐQT số 52/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 51/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 61/2023/QĐ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 60/2023/QĐ-HĐQT
 • Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu
 • Công bố thông tin về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã VBBL2128001.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Nghị quyết HĐQT số 47/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 45/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 55/2023/QĐ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 46/2023/QĐ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 45/2023/QĐ-HĐQT
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
 • Nghị quyết HĐQT số 41/2023/QĐ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 40/2023/QĐ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Công văn của NHNN V/v chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của PGD và CN
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022.
 • Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Vietbank. L.20.27.003 ngày 07.04.2023
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 33/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 32/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 35/2023/QĐ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 34/2023/QĐ-HĐQT
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán năm 2022
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng sử dụng vốn trái phiếu
 • Nghị quyết HĐQT số 31/2023/NQ-HĐQT
 • Thông báo đấu giá tài sản.
 • Quyết định HĐQT số 32/2023/QĐ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 28/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 25/2023/NQ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 23/2023/QĐ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 22/2023/QĐ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 20/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy phép NHNN v/v cấp giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP.
 • Quyết định HĐQT số 14/2023/QĐ-HĐQT
 • Công văn của NHNN - Chi nhánh Tp.HCM v/v chấp thuận thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 15/02/2023
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (18/02/2022-18/02/2023) của Trái phiếu VBBL2229002
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (09/02/2022-09/02/2023) của Trái phiếu VBBL2229001
 • Quyết định HĐQT số 05/2023/QĐ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 04/2023/QĐ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 03/2023/QĐ-HĐQT
 • Thông báo số 11/2023/CV-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 02/2023
 • Quyết định số 59/QĐ-CT của Cục thuế Tp.HCM
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022.
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 21/12/2022.
 • Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 21/12/2022.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (26/12/2021-26/12/2022) của Trái phiếu VBBL2128010
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (20/12/2021-20/12/2022) của Trái phiếu VBBL2128006
 • Quyết định HĐQT số 98/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.005.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.004.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.003
 • Nghị quyết HĐQT số 85/2022/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022.
 • Quyết định số 649/QĐ-CTSTR của Cục thuế Tỉnh Sóc Trăng.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.002
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (26/11/2021-26/11/2022) của Trái phiếu VBBL2128005.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (11/11/2021-11/11/2022) của Trái phiếu VBBL2128004.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 02 (28/10/2021-28/10/2022) của Trái phiếu VIETBANK.L.20.27.001.
 • Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký, lưu ký tập trung Trái phiếu VIETBANK chào bán ra công chúng năm 2022 đợt 1 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (29/10/2021-29/10/2022) của Trái phiếu VBBL2128003.
 • Nghị quyết HĐQT số 75/2022/ NQ-HĐQT ngày 26/09/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 74/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022.
 • Công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu Vietbank ra công chúng năm 2022 đợt 1.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (29/09/2021-29/09/2022) của Trái phiếu VBBL2128002.
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 67/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 66/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022.
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022.
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Nghị quyết HĐQT số 63/2022/NQ-HĐQT ngày 09/08/2022.
 • Công văn của NHNN về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Vietbank Chi nhánh Bình Dương
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Nghị quyết HĐQT số 60/2022/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Nghị quyết HĐQT số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022.
 • Công bố thông tin chào bán trái phiếu Vietbank ra công chúng năm 2022 đợt 1 như sau:
 • 1. Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 đợt 1
 • 2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 • 3. Các phụ lục đính kèm Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng:
 • - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • - Giấy phép thành lập doanh nghiệp;
 • - Giấy phép hoạt động doanh nghiệp;
 • - Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2021;
 • - Nghị quyết số 92/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021;
 • - Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022;
 • - Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022;
 • - Điều lệ Vietbank
 • - Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 • - Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu giữa tổ chức phát hành với đại diện người sở hữu trái phiếu
 • - Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
 • Công bố thông tin v/v Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2022.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Công văn của NHNN Việt Nam V/v chấp thuận tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2022
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 05/07/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/06/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 1/6/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 34/2022/NQ-HĐQT ngày 1/6/2022.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Nghị quyết HĐQT số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022.
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2229002 ngày 18/02/2022.
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN.
 • Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022.
 • Quyết định Hội đồng quản trị số 22/2022/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022.
 • Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021.
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2229001 ngày 09/02/2022
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022
 • Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128010 ngày 28/12/2021
 • Công văn của NHNN - CN Tp. HCM V/v chấp thuận thay đổi tên gọi & địa điểm hoạt động của PGD Hóc Môn (tên cũ PGD Phạm Văn Hai).
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty của Vietbank năm 2021
 • Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021
 • Nghị quyết HĐQT số 107/2021/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 103/2021/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128006 ngày 20.12.2021
 • Nghị quyết HĐQT số 101/2021/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 96/2021/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (28/12/2020-25/12/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.22.005
 • Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sỡ hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (21/12/2020-21/12/2021) của trái phiếu VIETBANK.RL.20.22.004
 • Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ lãi thứ 01(15/12/2020-15/12/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.22.002
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128005 ngày 26/11/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 94/2021/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (16/12/2020 - 16/12/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.27.003
 • Nghị quyết HĐQT số 92/2021/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết của HĐQT số 93/2023/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128004 ngày 11/11/2021
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128003 ngày 29/10/2021
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Công văn của NHNN - Chi nhánh TP.HCM về việc chấp thuận thay dổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Bình Tân (tên gọi cũ PGD Ba Tháng Hai)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của PGD và CN.
 • Quyết định HĐQT số 128/2021
 • Quyết định HĐQT số 127/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 81/2021/NQ -HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 79/2021/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 92/2021/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 78/2021/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (28/10/2020 - 28/10/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.27.001
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128002 ngày 29/09/2021
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của PGD và CN
 • Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
 • Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 70/2021/NQ-HĐQT
 • Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021
 • Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi, trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết HĐQT số 67/2021/NQ-HĐQT
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty của Vietbank 6 tháng năm 2021
 • Thông báo V/v ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (cổ phiếu phát hành đề trả cổ tức năm 2019)
 • Nghị quyết HĐQT số 65/2021/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã Vietbank L2128001 ngày 30/06/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 58/2021/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 34/2018/GCNCP-VSD-03 ngày 6/7/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 • Thông báo đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 • Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và CN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Công bố thông tin V/v Báo mất Chứng chỉ Cổ phiếu của Ông Huỳnh Tấn Dũng
 • Nghị quyết HĐQT số 55/2021/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
 • Công văn của NHNN-Chi Nhánh Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Gia Lâm Chi Nhánh Hà Nội
 • Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh của PGD và CN
 • Thông báo số 46/2021 V/v nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu
 • Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
 • Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Nghị quyết của HĐQT số 49/2021/NQ-HĐQT
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Báo cáo công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn - Bản đính chính
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD và CN
 • Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
 • Nghị quyết HĐQT số 45/2021/NQ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 60/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 42/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2020
 • Nghị quyết HĐQT số 11/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 13/2021.
 • Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Vietbank
 • Quyết định số 348/QĐ - SGDHN
 • Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi, trái phiếu
 • Báo cáo số 4 về tình hình quản trị công ty năm 2020
 • Thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đợt phát hành ngày 28/12/2020
 • Thông báo số 49/2020 đến cổ đông v/v/ gia hạn thời gian để cổ đông đề cử nhân sự dự kiến HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
 • NQ HĐQT số 78/2020/NQ – HĐQT
 • NQ HĐQT số 77/2020/NQ - HĐQT
 • Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
 • Công văn số 48/2020/CV-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 76/2020/NQ-HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 79/2020/QĐ - HĐQT
 • Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
 • Thông báo số 43/2020/CV-HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 70/2020/NQ- HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 62/2020/NQ - HĐQT
 • Thông báo v/v hoàn tất thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2018
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2020
 • Nghị quyết HĐQT số 28/2020/NQ- HĐQT
 • Biên bản kiểm phiếu số 10/2020/BBH-HĐQT
 • Tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2019
 • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank
 • Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ - HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT
 • Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020
 • Thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Vietbank
 • Thông báo lấy ý kiến CĐ v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (ngày 25/03/2020)
 • Trích quy chế nội bộ về quản trị cty và quy định hồ sơ ứng viên
 • Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông
 • Mẫu phụ lục 1 – Sơ yếu lý lịch
 • Mẫu phụ lục 2 – Bản kê khai người có liên quan
 • Nghị quyết HĐQT số 14/2020/NQ - HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 14/2020/NQ - HĐQT
 • Quyết định HĐQT số 13/2020/NQ - HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ - HĐQT
 • Nghị quyết HĐQT số 79/2019/NQ-HĐQT
 • Biên bản họp HĐQT số 32/2019/BBH-HĐQT
 • Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Vietbank (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông)
 • Công bố thông tin về tuyển dụng và bổ nhiệm người nội bộ mới
 • Phiếu lấy ý kiến cổ đông v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020
 • V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020
 • Trích Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Thông tư 22/2018/TT-NHNN
 • Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông
 • Mẫu Sơ yếu lý lịch
 • Mẫu Bản kê khai người có liên quan
 • Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin của Cổ đông
 • Thông báo thực hiện nghĩa vụ cổ đông khi tham gia mua cổ phần Vietbank
 • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Vietbank trên UPCOM và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên
 • Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của NH TMCP Việt Nam Thương Tín
 • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của NH TMCP Việt Nam Thương Tín
 • Thông báo chốt DSCĐ để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM
 • Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (19-2019 TB-HĐQT)
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-2)
 • Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
 • V/v hủy việc chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Vietbank
 • V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 • Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (04-2019 TB-HĐQT)
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-1)
 • V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
 • V/v phân bổ số lượng cổ phần chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết số 66/2018/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐQT
 • Nghị quyết số 49/2018/QĐ-HĐQT
 • Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐQT
 • Thông báo v/v cấp lại Chứng chỉ cổ phiếu
 • Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT
 • V/v sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
 • Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 • Thông báo đăng ký, lưu ký cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
 • Thông báo (lần 5) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
 • Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Giấy ủy quyền thực hiện Công Bố Thông Tin
 • Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY
 • Quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT
 • Quyết định số 09/2018/QĐ-AMC
 • Thông báo về việc thay đổi/ đăng ký lại Người đại diện công bố thông tin của Vietbank
 • Quyết định số 1399/2017/QĐ-HĐQT
 • Quyết định số 1319/2017/QĐ-HĐQT
 • Quyết định số 1253 - 2017/QĐ-HĐQT
 • Quyết định số 1252 - 2017/QĐ-HĐQT
 • Thông báo (lần 4) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam )
 • Tờ trình về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN
 • Quyết định số 2283/2017/QĐ-NHNN
 • Tờ trình thay đổi, gia hạn thời gian hoạt động của Vietbank
 • Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin
 • Thông báo (lần 3) v/v gia hạn thời hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Vietbank
 • Quyết định số 1177/2017/QĐ-HĐQT
 • Quyết định số 1172/2017/QĐ-HĐQT
 • Quyết định số 2126/2017/QĐ-NHNN
 • Thông báo (lần 2) v/v gia hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tân lưu ký chứng khoán Việt Nam
 • Thông báo về các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch Upcom
 • V/v Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017