NĂM 2023

        BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

- Nghị quyết HĐQT số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023 v/v ký phụ lục hợp đồng chi hoa hồng môi giới giữa Vietbank với Công ty cổ phần Công nghệ Vidia (Giao dịch có liên quan đến Người nội bộ Vietbank). 

- Nghị quyết HĐQT số 51/2023/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023 v/v thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Ngân hàng Vietbank. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61/2023/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/2023/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết HĐQT số 47/2023/NQ-HĐQT ngày 29/05/2023 thông qua Phương án mua lại trước hạn trái phiếu mã VBBL2128001.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 v/v thông qua giao dịch, mẫu hợp đồng cung ứng bảo trợ cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ký kết với Công ty cổ phần Công nghệ Vidiva (Người có liên quan với người nội bộ Vietbank).

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/05/2023 v/v bổ nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/2023/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2023 v/v bổ nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2023/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2023 v/v miễn nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2023/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2023/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc cấp tín dụng cho Khách hàng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoa Lâm.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc cấp tín dụng cho Khách hàng Công ty TNHH Tân Dũng.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự. 

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 v/v thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu mã VIETBANK.L.20.27.003.

- Quyết định Hội đồng quản trị số 32/2023/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2023/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023 v/v thay đổi địa điểm hoạt động của PGD Cộng Hòa.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 về việc cấp tín dụng cho Khách hàng Công ty TNHH tư vấn Đầu tư Gia An.

- Quyết định Hội đồng quản trị số 23/2023/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2023 v/v bổ nhiệm nhân sự. 

- Quyết định Hội đồng quản trị số 22/2023/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2023 v/v miễn nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 v/v sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đã được HĐQT thông qua.

- Quyết định Hội đồng quản trị số 14/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự. 

- Thông báo số 11/2023/CV-HĐQT lấy ý kiến cổ đông v/v để cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

- Quyết định Hội đồng quản trị số 11/2023/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2023 v/v bổ nhiệm nhân sự. 

Quyết định Hội đồng quản trị số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/01/2023 v/v bổ nhiệm nhân sự.

Quyết định Hội đồng quản trị số 04/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/01/2023 v/v bổ nhiệm nhân sự.

- Quyết định Hội đồng quản trị số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 31/01/2023 v/v tái bổ nhiệm nhân sự. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 v/v thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT của VB nhiệm kỳ 2021-2025. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 19/01/2023 v/v gia hạn hợp đồng với tổ chức có liên quan của Người nội bộ. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023 v/v thông qua việc cấp tín dụng cho Tổ chức có liên quan của Người nội bộ.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/01/2023 v/v thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 v/v thực hiện các thỏa thuận giữa Vietbank và Công ty Lương Thạch. 

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu.

- Công bố thông tin về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã VBBL2128001. 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Quảng Ngãi do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp. 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Chợ Mới do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Lý Thường Kiệt do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí MInh cấp.

- Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Cộng Hòa do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí MInh cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Tân Chính do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Bình Dương do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

- Công văn của NHNN V/v chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của PGD Cộng Hòa.

- Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022.

- Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Vietbank. L.20.27.003 ngày 07.04.2023.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Đà Nẵng do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp.

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán năm 2022

- Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính

Công bố thông tin định kỳ về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành

Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng sử dụng vốn trái phiếu

-  Thông báo đấu giá tài sản. 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Tân Qúy do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Hóc Môn do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp.

Giấy phép NHNN v/v cấp giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Đồng Tháp do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp.

Công văn của NHNN - Chi nhánh Tp.HCM v/v chấp thuận thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Âu Cơ.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh An Giang do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh An Giang cấp.

- Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 15/02/2023.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Huỳnh Tấn Phát do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (18/02/2022-18/02/2023) của Trái phiếu VBBL2229002

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022   

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (09/02/2022-09/02/2023) của Trái phiếu VBBL2229001.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh Doanh của PGD Nguyễn Duy Trinh do Phòng đăng ký Kinh Doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh Doanh của PGD Nguyễn Sơn do Phòng đăng ký Kinh Doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp.

- Quyết định số 59/QĐ-CT của Cục thuế Tp.HCM . 

NĂM 2022

        BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 v/v chuyển đổi Phòng Kế toán thuộc Khối Tài chính sang Khối Vận hành. 

- Quyết định Hội đồng quản trị số 98/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2022 v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Vietbank. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 85/2022/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 v/v thông qua phương án phát hành ra công chúng năm 2022 đợt 2. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2022/ NQ-HĐQT ngày 26/09/2022 v/v thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Âu Cơ. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 74/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 v/v thông qua phương án mua lại trước hạn Trái phiếu mã VIETBANK .L.20.27.001

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 v/v thông qua việc cấp tín dụng giữa Vietbank và Bệnh viện Quốc tế City và Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Sangri - La (giao dịch của bên có liên quan của Người nội bộ).

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 v/v chấp thuận giao dịch đã phát sinh giữa công ty TNHH VNS Sài Gòn và Vietbank.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/2022/NQ-HĐQT ngày 09/08/2022 v/v điều chỉnh diện tích và giá thuê nhà Vietbank Cao Thắng (giao dịch của bên có liên quan của Người nội bộ). 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/2022/NQ-HĐQT ngày 02/08/2022 v/v thông qua phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Vietbank. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022 v/v thông qua việc điều chỉnh điều kiện cấp tín dụng giữa Vietbank và Bệnh viện Quốc tế City và Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Sangri - La (giao dịch của bên có liên quan của Người nội bộ). 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 v/v thay đổi địa điểm hoạt động của Vietbank Chi nhánh Bình Dương. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 05/07/2022 v/v thông qua giao dịch cấp tín dụng giữa Vietbank và Bệnh viện Quốc Tế City (giao dịch của bên có liên quan của Người nội bộ)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 14/06/2022 v/v thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Vietbank và phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 được sửa đổi, bổ sung. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 1/6/2022 v/v thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Vietbank và phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 được sửa đổi, bổ sung. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/2022/NQ-HĐQT ngày 1/6/2022 v/v thông qua hợp tác phát triển giữa Vietbank và Bệnh viện Quốc Tế City. 

- Nghị quyết HĐQT số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị Vietbank V/v Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị Vietbank V/v thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị V/v Vietbank cho công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Vietbank (Vietbank AMC) mượn một phần diện tích làm văn phòng tại số 90 Cao Thắng, phường 4, quận 3, Tp.HCM (giao dịch giữa Vietbank và người liên quan của Vietbank - Vietbank AMC là công ty con của Vietbank).

- Quyết định Hội đồng quản trị số 22/2022/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Vietbank. 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 về việc thông qua thay đổi/bổ sung tài sản đảm bảo cho khách hàng Công ty TNHH Hoa Kim Anh (Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank).

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc thông qua việc thay đổi tài sản đảm bảo cho khách hàng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Gia An (Công ty có liên quan của Người nội bộ Vietbank)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc thông qua giao dịch cấp tín dụng của khách hàng Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City ( giao dịch giữa Vietbank với Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank )

- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vietbank. 

        CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022

- Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 21/12/2022

- Báo cáo tình hình thanh toán nợ lãi, gốc trái phiếu cho kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 21/12/2022.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (26/12/2021-26/12/2022) của Trái phiếu VBBL2128010

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (20/12/2021-20/12/2022) của Trái phiếu VBBL2128006

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Võ Văn Ngân do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.005

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.004

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.003

- Quyết định số 649/QĐ-CTSTR của Cục thuế Tỉnh Sóc Trăng.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu đến hạn của Trái phiếu VIETBANK.L.20.22.002

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Đà Nẵng do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (26/11/2021-26/11/2022) của Trái phiếu VBBL2128005.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Lê Văn Việt do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Quảng Nam do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Đỗ Xuân Hợp do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Nguyễn Thị Thập do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hải Phòng cấp.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (11/11/2021-11/11/2022) của Trái phiếu VBBL2128004

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 02 (28/10/2021-28/10/2022) của Trái phiếu VIETBANK.L.20.27.001

- Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký, lưu ký tập trung Trái phiếu VIETBANK chào bán ra công chúng năm 2022 đợt 1 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh TP. HCM do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (29/10/2021-29/10/2022) của Trái phiếu VBBL2128003. 

- Công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu Vietbank ra công chúng năm 2022 đợt 1. 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Bình Tân do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp.

- Thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở hữu Trái Phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (29/09/2021-29/09/2022) của Trái phiếu VBBL2128002. 

- Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2022. 

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022

- Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Bình Dương do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp

- Công văn của NHNN về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Vietbank Chi nhánh Bình Dương

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Lũy Bán Bích - Chi nhánh Sài Gòn do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Ngô Gia Tự - Chi nhánh Sóc Trăng do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Nghệ An do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Sài Gòn do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Nguyễn Tri Phương do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp.

- Công bố thông tin chào bán trái phiếu Vietbank ra công chúng năm 2022 đợt 1 như sau:

 1. Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 đợt 1

 2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

 3. Các phụ lục đính kèm Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng:

     - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

     - Giấy phép thành lập doanh nghiệp; 

     Giấy phép hoạt động doanh nghiệp; 

     - Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2021; 

     - Nghị quyết số 92/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021;

     - Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022;

    Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022;

     - Điều lệ Vietbank;

    - Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

    - Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu giữa tổ chức phát hành với đại diện người sở hữu trái phiếu

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

- Công bố thông tin v/v Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi Nhánh Quảng Nam do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Thanh Khê do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Đống Đa do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Tân Chính do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Chợ Mới do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Sóc Trăng do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp.

- Công văn của NHNN Việt Nam V/v chấp thuận tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2022.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Hưng Dũng do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Bình Thủy do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP Cần Thơ cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Nguyễn Thái Sơn do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Hàng Xanh do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Huỳnh Tấn Phát do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Nguyễn Duy Trinh do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Bình Định do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Vĩnh Phúc do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2229002 ngày 18/02/2022.

- Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Khâm Thiên do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Cần Giuộc do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Đức Hòa do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cấp.

-  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh TP.HCM do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

-  Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Cẩm Lệ do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Sơn Trà do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Hùng Vương do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021.

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2229001 ngày 09/02/2022

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Trần Não do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Hóc Môn do Sở Kế hoạch Đầu Tư Tp.HCM cấp. 

NĂM 2021

        BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

- Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Phạm Văn Hai. 

- Nghị quyết HĐQT số 107/2021/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 về việc thông qua giao dịch cấp tín dụng của khách hàng Công ty TNHH Bệnh viện Quốc Tế City (giao dịch giữa Vietbank với Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank)

- Nghị quyết HĐQT số 103/2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

- Nghị quyết HĐQT số 101/2021/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2022-lần 1

- Nghị quyết HĐQT số 96/2021/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021-lần 3

- Nghị quyết HĐQT số 94/2021/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc thay đổi tài sản đảm bảo đối với khoản tín dụng của khách hàng Đặng Hồng Thi (Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank). 

- Nghị quyết HĐQT số 92/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 V/v sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông).

- Nghị quyết của HĐQT V/v thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Phạm Văn Hai. 

- Quyết định HĐQT số 128/2021 ngày 15/10/2021 v/v kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám  đốc Vietbank. 

- Quyết định HĐQT số 127/2021 ngày 15/10/2021 v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Vietbank. 

- Nghị quyết HĐQT số 81/2021 ngày 15/10/2021 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Vietbank. 

- Nghị quyết HĐQT số 79/2021/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc chấp thuận, thông qua các giao dịch giữa Vietbank với Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City (Có liên quan tới Người nội bộ Vietbank).

Nghị quyết HĐQT số 78/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng VietBank năm 2021.

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc dời (thay đổi) thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (các) vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Ba Tháng Hai. 

- Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (các) vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Vietbank tiếp tục thuê nhà số 90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM của chủ sở hữu là Bà Dương Vân Anh-Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Vietbank hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva (Công ty Vidiva là Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Quyết định HĐQT số 60/2021 ngày 31/5/2021 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

NQ HDQT về việc thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Đường Thành

Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 06/04/2021

Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nghị quyết số 11 của HĐQT Vietbank ngày 23/02/2021

- Nghị quyết HĐQT số 13 về việc thay đổi thời gian triển khai Đại hội đồng cổ đông 2021.

- Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT V/v thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Kim Đồng - Chi nhánh Hà Nội

      CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Công văn của NHNN - CN Tp. HCM V/v chấp thuận thay đổi tên gọi & địa điểm hoạt động của PGD Hóc Môn (tên cũ PGD Phạm Văn Hai). 

Báo cáo tình hình quản trị công ty của Vietbank năm 2021.

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021.

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128010 ngày 28/12/2021

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128006 ngày 20.12.2021

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CN Đồng Nai do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (28/12/2020-25/12/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.22.005
VIETBANK.L.20.22.002

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128005 ngày 26/11/2021

- Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (16/12/2020 - 16/12/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.27.003

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128004 ngày 11/11/2021

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128003 ngày 29/10/2021

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Bình Tân do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp. 

- Công văn của NHNN - Chi nhánh TP.HCM về việc chấp thuận thay dổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Bình Tân (tên gọi cũ PGD Ba Tháng Hai)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp. 

- Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (28/10/2020 - 28/10/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.27.001

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128002 ngày 29/09/2021. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Khánh Hòa do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp. 

- Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. 

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021

- Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2021

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021.

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi, trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh TP.HCM do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty của Vietbank 6 tháng năm 2021

- Thông báo V/v ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (cổ phiếu phát hành đề trả cổ tức năm 2019)

- Quyết định số 348/QĐ - SGDHN ngày 14/7/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. 

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã Vietbank L2128001 ngày 30/06/2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh TP. HCM do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 34/2018/GCNCP-VSD-03 ngày 6/7/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Thông báo đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

- Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.  

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Gia Lâm do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Phòng giao dịch Điện Biên Phủ do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Phòng giao dịch Trần Quang Khải do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

- Công bố thông tin V/v Báo mất Chứng chỉ Cổ phiếu của Ông Huỳnh Tấn Dũng

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Chợ Lớn do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM cấp

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Công văn của NHNN-Chi Nhánh Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Gia Lâm Chi Nhánh Hà Nội 

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Nguyễn Thái Sơn

- Thông báo số 46/2021 V/v nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Quảng Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh  An Giang

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Long An 

- Nghị quyết của HĐQT số 49/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh PGD Đỗ Xuân Hợp 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh PGD Trần Não 

Báo cáo công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn - Bản đính chính

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh PGD Nguyễn Duy Trinh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Quảng Ngãi - thay đổi lần thứ 3

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh PGD Võ Văn Ngân

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Long An

- Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

- Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2020  

Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính

- Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Vietbank

NĂM 2020

        BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

 - Thông báo số 49/2020 đến cổ đông v/v/ gia hạn thời gian để cổ đông đề cử nhân sự dự kiến HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

 -  NQ HĐQT số 78/2020/NQ - HĐQT v/v/ gia hạn thời gian để cổ đông đề cử nhân sự dự kiến HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 

 - NQ HĐQT số 77/2020/NQ-HĐQT về việc sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ Vietbank năm 2020    

     - Công văn số 48/2020/CV-HĐQT thông báo về việc gia hạn thời gian để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

       - Nghị quyết HĐQT số 76/2020/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

      Quyết định HĐQT số 79/2020/QĐ - HĐQT ngày 9/11/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

     - Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

     - Thông báo số 43/2020/CV-HĐQT ngày 23/10/2020 - về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025

     - Nghị quyết HĐQT số 70/2020/NQ- HĐQT - về việc thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025

     - Nghị quyết HĐQT số 62/2020/NQ - HĐQT ngày 24/9/2020 về việc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ Vietbank năm 2020

     - Nghị quyết HĐQT số 28/2020/NQ- HĐQT ngày 23/4/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để đề cử nhân sự và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020

     - Biên bản kiểm phiếu số 10/2020/BBH-HĐQT về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để đề cử nhân sự và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 23/4/2020)

      - Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ - HĐQT ngày 10/4/2020 về thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 thông qua việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

-  Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 12/3/2020 thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Quyết định HĐQT số 14/2020/NQ - HĐQT ngày 13/3/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

- Quyết định HĐQT số 13/2020/NQ -  HĐQT  ngày 13/3/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

- Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ - HĐQT ngày 12/3/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 (ngày 12/3/2020)

    CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC   

      - Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi, trái phiếu

      - Báo cáo số 4 về tình hình quản trị công ty năm 2020

      - Thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đợt phát hành ngày 28/12/2020

      - Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

      - Thông báo v/v hoàn tất thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2018 

      -  Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2020

       Tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2019

      - Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank (ngày 10/4/2020)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Vietbank (ngày 04/04/2020)

- Thông báo lấy ý kiến CĐ v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (ngày 25/03/2020)

- Trích quy chế nội bộ về quản trị cty và quy định hồ sơ ứng viên

- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông

- Mẫu phụ lục 1 – Sơ yếu lý lịch

- Mẫu phụ lục 2 – Bản kê khai người có liên quan

NĂM 2019

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 79/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 12/12/2019)

Biên bản họp HĐQT số 32/2019/BBH-HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 12/12/2019)

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (18/11/2019)

- V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Vietbank (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) (ngày 07/11/2019)

- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 18/01/2019)

- V/v hủy việc chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Vietbank (ngày 22/02/2019)

- V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 11/10/2019)

      CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

Công bố thông tin về tuyển dụng và bổ nhiệm người nội bộ mới

Phiếu lấy ý kiến cổ đông v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (ngày 24/10/2019)

- Trích Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Thông tư 22/2018/TT-NHNN

- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông

- Mẫu Sơ yếu lý lịch

- Mẫu Bản kê khai người có liên quan

- Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin của Cổ đông (ngày 28/08/2019) 

- Thông báo thực hiện nghĩa vụ cổ đông khi tham gia mua cổ phần Vietbank (ngày 07/08/2019)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Vietbank trên UPCOM và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (ngày 24/07/2019)

- Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của NH TMCP Việt Nam Thương Tín (ngày 23/07/2019)

- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của NH TMCP Việt Nam Thương Tín (ngày 23/07/2019)

- Thông báo chốt DSCĐ để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM (ngày 01/6/2019)

- Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (19-2019 TB-HĐQT) (ngày 11/4/2019)

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-2) (ngày 11/4/2019)

- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày 27/03/2019)

       - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (ngày 21/03/2019)

- Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (04-2019 TB-HĐQT) (ngày 05/1/2019)

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-1) (ngày 05/1/2019)

NĂM 2018

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ngày 10/12/2018)

- V/v phân bổ số lượng cổ phần chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 10/12/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (ngày 14/11/2018)   

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 (ngày 29/10/2018)  

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 (ngày 26/10/2018)   

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc làm rõ nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được tại Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (ngày 05/10/2018)

- V/v công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi điều kiện đối với người lao động được tham gia mua cổ phiếu Vietbank theo ESOP (ngày 22/09/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (ngày 22/09/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua giao dịch giữa Vietbank và người có liên quan

- V/v sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) (15.06.2018).  

- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Quyết định số 39 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Thông báo v/v cấp lại Chứng chỉ cổ phiếu    

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

- Thông báo đăng ký, lưu ký cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Thông báo (lần 5) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (20/03/2018)

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/10/2018)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (29/10/2018)

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/10/2018)

Giấy ủy quyền thực hiện Công Bố Thông Tin (28/08/2018)  

- Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY (09/07/2018)

Quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao (18/04/2018)

- Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao

- Thông báo về việc thay đổi/ đăng ký lại Người đại diện công bố thông tin của Vietbank

- Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Quyết định v/v cử nhân sự đại diện theo ủy quyền của Vietbank tại Vietbank AMC và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Vietbank AMC 

- Tờ trình về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN

- Tờ trình thay đổi, gia hạn thời gian hoạt động của Vietbank

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín 

- Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc.

- Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

- Quyết định về việc bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín.

NĂM 2017

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

V/v Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Quyết định số 1253-2017/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Vietbank 

- Quyết định số 1252-2017/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Vietbank

- Thông báo (lần 4) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (15/12/2017)

- Thông báo (lần 3) v/v gia hạn thời hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Vietbank (20/10/2017)

- Thông báo (lần 2) v/v gia hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tân lưu ký chứng khoán Việt Nam (09/08/2017)

Thông báo về các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch Upcom. (08/05/2017)