Công bố thông tin

 • Biên bản - Nghị quyết HĐQT - Công bố thông tin khác

Báo cáo tài chính - Báo cáo thường niên - Bản cáo bạch

 • Báo cáo tài chính - Báo cáo thường niên - Bản cáo bạch

Đại hội đồng cổ đông

 • Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ -Tài liệu họp - Thông báo

NĂM 2024

 I. NGHỊ QUYẾT

           - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

    Nghị quyết HĐQT số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024.

    - Nghị quyết HĐQT số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024.

 II. TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

          1. Dự thảo chương trình họp.

          2. Thư mời họp trực tuyến.

          3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự.

          4. Dự thảo quy chế làm việc.

          5. Dự thảo nghị quyết.

        III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  

          1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024.

          2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập.

          3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

          4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

          5. Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

          6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

          7. Tờ trình thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ Vietbank năm 2024.

          8. Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

          9. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư tài sản Lim II theo nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và các nghị quyết liên quan.

        10. Báo cáo tình hình cấp tín dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 127 Luật các TCTD.

        11. Báo cáo sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank.

        12. Báo cáo kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, kết quả sử dụng dự phòng rủi ro và kết quả xử lý tổn thất.

        13. Báo cáo xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của Vietbank.

        14. Tờ trình thông qua mức thù lao và ngân hàng hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.

        15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Bộ quy định về tổ chức, quản trị, kiểm soát tại Vietbank.

          15.1. Bảng tổng hợp những thay đổi của điều lệ Vietbank năm 2024.

          15.2. Dự thảo điều lệ.

          15.3. Bảng tổng hợp so sánh chi tiết dự thảo quy chế quản trị nội bộ và quy chế hiện hành.

          15.4. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.

          15.5. Bảng tổng hợp so sánh chi tiết dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT và quy chế hiện hành.

          15.6. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

          15.7. Bảng tổng hợp so sánh chi tiết điều chỉnh: dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Vietbank và quy chế hiện hành.

          15.8. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

        16. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

        17. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGĐ.

        IV. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

              - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NĂM 2023

     I. NGHỊ QUYẾT 

               - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

               - Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 22/02/2023. 

               - Nghị quyết HĐQT số 34/2023/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023.

               - Nghị quyết HĐQT số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023. 

               - Nghị quyết HĐQT số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023.

    II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

               - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

               - Thông báo về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

   III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

      1. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

      2. Thư mời và giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

      3. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

      4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

      5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

      6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 

      7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. 

      8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. 

      9. Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.

    10. Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

    11. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày  25/5/2020 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

    12. Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.

    13. Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Vietbank.

    14. Báo cáo về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

    15. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

    16. Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

    17. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thực hiện công tác kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2022 – 2024.

    18. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGĐ định kỳ hàng năm (năm 2022).

    19. Tờ trình về việc chủ trương xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.

 NĂM 2022

             I. NGHỊ QUYẾT 

              - Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022.

              - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

             II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

             Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

             III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

        1. Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

        2. Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 1.                3. Giấy ủy quyền.
 2.                4. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 1.                5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 2.                6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 3.                7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 4.                8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng                                   quản trị.
 5.                9. Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá                                     hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.
 6.               10. Báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn, thực hiện mua cổ phiếu quỹ và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020.
 7.               11. Báo cáo tiến độ, kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Nghị quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ)
 8.               12. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua tài sản Lim 2 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2020. 
 9.               13. Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
 10.               14. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 11.               15. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
 12.               16. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 13.               17. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
 14.               18. Báo cáo về kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT- NHNN.
 15.               19. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGĐ định kỳ hàng năm (năm 2021).          

 

NĂM 2021

             I. NGHỊ QUYẾT

             - Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021

             - Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021

             - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021 ngày 05/10/2021

             II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

             - Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

             - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

             - Biên bản kiểm phiếu số 52/2021 ngày 05/10/2021

             III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

                   1- Thư mời họp

                   2- Chương trình họp

                   2.1. Chương trình Đại hội (cập nhật bổ sung ngày 16/4/2021)

                   3- Phiếu biểu quyết

                   4- Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2021

                   5- Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021

                   5.1. Dự thảo Quy chế tiến hành Đại hội (cập nhật bổ sung ngày 16/4/2021)

                   6- Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

                   7- Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021

                   8- Tờ trình thông qua BCTC 2020 đã được kiểm toán độc lập

                   9- Báo cáo hoạt động của HĐQT

                   10- Báo cáo hoạt động của BKS

                   11- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020

                   12- Báo cáo tiến độ tăng vốn, mua cổ phiếu quý và niêm yết chứng khoán

                   13- Báo cáo tiến độ đầu tư tài sản Lim 2 

                   13.1. Báo cáo và trình bổ sung về việc đầu tư Tòa nhà Lim 2

                   14- Báo cáo cấp tín dụng theo khoản 1 Điều 127 Luật các TCTD

                   15- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của TV HĐQT 2020

                   16- Bảng so sánh điều lệ 2019 – 2020

                   16- Dự thảo điều lệ sửa đổi 2020

                   16- Tờ trình sửa đổi điều lệ Vietbank

                   17- Bảng tổng hợp, so sánh quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank

                   17- Dự thảo quy chế quản trị nội bộ mới

                   17- Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

                   18- Bảng tổng hợp so sánh nội dung sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

                   18- Dự thảo quy chế HĐQT theo luật Doanh nghiệp 2020

                   18- Tờ trình sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT

                   19- Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung quy chế BKS

                   19- Dự thảo quy chế BKS

                   19- Tờ trình sửa đổi quy chế tổng hợp hoạt động của BKS

                   20- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập giai đoạn 2021 – 2025

                   21- Tờ trình số lượng nhân sự bầu thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021 - 2025 và bầu thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021 - 2025

                   22- Tờ trình số lượng nhân sự bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

                   23 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông

                   23 - Tờ trình và Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

NĂM 2020

I. NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)

III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1- Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Tổ chức

3- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Cá nhân

4- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

5- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

6- Quy chế để cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

7- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

8- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

9- Báo cáo hoat động của Hội đồng quản trị

10 - Báo cáo của Ban kiểm soát

11 - Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.

12 - Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/mục đích sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn Điều lệ năm 2018 và 2019 so với Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và NHNN chấp thuận.

13 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

14 - Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

15 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank.

16 - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Vietbank trên thị trường chứng khoán trong nước.

17 - Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

18 - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.

19 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

20 - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Văn Tá theo nguyện vọng cá nhân.

21 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

22 - Tờ trình sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu cho người lao động

23 - Tờ trình về việc đầu tư tài sản 

24 - Tờ trình bầu bổ sung nhân sự làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 -2020

         NĂM 2019

I. NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ - ĐHĐCĐ (27/12/2019) 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (20/4/2019)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản kiểm phiếu số 34/2019/BBH - HĐQT ngày 27/12/2019 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (20/4/2019)

III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2019

- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Tổ chức

- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Cá nhân

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2019

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Vietbank

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2018 và thay đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Điều lệ Ngân hàng

- Tờ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020

- Tờ trình thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

- Tờ trình Tiếp tục áp dụng cơ chế trích thưởng 30% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2019

- Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 127 Luật các TCTD

- Tờ trình Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và bổ sung thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

IV. THÔNG BÁO

- Phiếu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản và dự thảo NQ ĐHĐCĐ (ngày 13/12/2019)

NĂM 2018

I. NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (18/01/2019)

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (14/04/2018)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (18/01/2019)

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (14/04/2018)

III. TÀI LIỆU HỌP

III.1. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Dự thảo Quy chế DHDCD TN 2018

- Báo cáo KQHDKT 2017 và KQKD 2018

- Tờ trình BCTC năm 2017 được kiểm toán độc lập

- Báo cáo hoạt động HĐQT 2017 và định hướng 2018

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát

- Tờ trình thù lao ngân sách hoạt động HĐQT BKS

- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2018

- Tờ trình đầu tư BĐS Lim II 

- Tờ trình cơ chế thưởng vượt chỉ tiêu KHLNTT

- Tờ trình rà soát, sửa đổi bổ sung điều lệ VB

- Bảng tổng hợp ND thay đổi của điều lệ

- Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty tại VB

- Dự thảo QC nội bộ về QT công ty tại VB

- Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của HDQT

- Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của BKS

- Dự thảo nghị quyết DHDCD TN năm 2018

- Thư mời họp DHDCD TN năm 2018

- Dự thảo phiếu biểu quyết 

- Mẫu giấy ủy quyền

- Chương trình họp

III.2. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Thư mời họp

Mẫu giấy ủy quyền

Chương trình họp

Phiếu biểu quyết

Tờ trình sửa đổi Điều lệ Vietbank

Báo cáo v/v sửa đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của BMĐH Vietbank

Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình sửa đổi Quy chế TC&HĐ của Hội đồng quản trị

Tờ trình ban hành mới Quy chế cơ cấu TC&HĐ của Ban kiểm soát

Tờ trình miễn nhiệm tư cách TV HĐQT

Dự thảo Nghị quyết ĐH

IV. THÔNG BÁO

- V/v công bố thông tin về chốt danh sách CĐ để ĐHĐCĐ TN 2018

NĂM 2017

I. NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2017 (08/05/2017)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2017 (08/05/2017)

III. TÀI LIỆU HỌP

Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Vietbank
Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ Vietbank
Bảng tổng hợp/ giải trình những nội dung thay đổi của điều lệ Vietbank
Tờ trình v/v bộ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh và Giấy phép hoạt động của Vietbank
Tờ trình v/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017
Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020
Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số quyền của ĐHĐCĐ
Tờ trình v/v thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM

IV. THÔNG BÁO

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đai hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thư mời và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- V/v dời thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, v/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 và tổ chức ĐHCĐ bất thường 2017.