Công bố thông tin

  • Biên bản - Nghị quyết HĐQT - Công bố thông tin khác

Báo cáo tài chính - Báo cáo thường niên - Bản cáo bạch

  • Báo cáo tài chính - Báo cáo thường niên - Bản cáo bạch

Điều lệ - quy chế quản trị

  • Điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ - Quy chế công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông

  • Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ -Tài liệu họp - Thông báo

NĂM 2024

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Tiến Sỹ (22.03.24)

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Vũ Quang Dung (20.03.24)

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Sỹ Phát (20.03.24)

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Dương Nhất Nguyên (20.03.24)

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Phạm Danh (18.03.24)

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Ngô Trần Đoan Trinh (14.03.24)

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Tiến Sỹ (13.03.24)

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Công ty TNHH Sỹ Phát (07.03.24)

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Ngô Trần Đoan Trinh (07.03.24)

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Công ty TNHH Vũ Quang Dung (06.03.2024)

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Phạm Danh (06.03.24)

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

      - Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Vietbank.

      - Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

     Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

     Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

      - Thông báo hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu và việc chuyển nhượng quyền mua đối với Cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký.

      Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Vietbank.

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan.

      - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng.

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

NĂM 2023

      - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan.

      - Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

NĂM 2019

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Dương Ngọc Phúc (18/08/2019)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Dương Ngọc Phúc (24/07/2019)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Hồ Phan Hải Triều (21.03.2019)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Bình Phương (21.03.2019)

NĂM 2018

       

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Công Minh (16.01.2019)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Thị Kim Thanh (16.01.2019)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (04.01.2019)

- Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn CĐ Đặng Ngọc Lan (04.01.19)

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

- Thông báo đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Thông báo cấp Chứng chỉ cổ phiếu mới đối với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Trương Ngọc Phú (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Trịnh Diệu Anh (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Phạm Danh (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Trung Thành (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Ngô Trần Đoan Trinh (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Lê Huy Dũng (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Lê Hùng Cường (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Huỳnh Thoại Châu (27.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Hồ Phan Hải Triều (26.12.18)

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (ngày 18/12/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Thị Kim Thanh (18.12.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Công Minh (18.12.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (03.12.18)

Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (03.12.18)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (29/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (28/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (28/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (22/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (20/11/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (19/11/2018)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (29.10.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (29.10.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (21.9.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (21.9.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (17.8.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (17.8.18)  

- Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn CĐ Nguyễn Thúy Lan (30.7.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Công Minh (30.7.18)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Ngọc Lan (30.7.18)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Thị Kim Thanh (25.7.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (10.7.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Công Minh (10.7.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Thị Kim Thanh (10.7.18)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (1)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (2)

- Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ động lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (3) 

- Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn CĐ Đặng Ngọc Lan (30.3.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (1)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (2)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (3)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (30.3.18)

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Công Minh (29.3.18) 

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Thị Kim Thanh (29.3.18)   

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (26.3.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Công Minh (26.3.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Thị Kim Thanh (26.3.18)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Đức Kiên (18.12.17)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Đặng Công Minh (18.12.17)

- Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐ Nguyễn Thị Kim Thanh (18.12.17)

NĂM 2017