Ông Nguyễn Hữu Trung

Quyền Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Đại học Toronto (Canada)

Quá trình công tác

- Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như: Giám đốc điều hành Bank of Montreal (Canada), Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins - Canada, Cố vấn tài chính Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass - hỗ trợ Cơ quan Thanh tra giám sát - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

- Từ ngày 26/04/2021 đến nay, ông là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập của Vietbank.

- Từ ngày 16/10/2021, ông được HĐQT Vietbank phân công kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank.

Chu tich