Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  chamsockhachhang@vietbank.com.vn                             
Ngân hàng điện tử