THÔNG BÁO NGỪNG HUY ĐỘNG KỲ HẠN 13 THÁNG CÁC SẢN PHẨM TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN