Ban lanh dao

Ông Dương Nhất Nguyên

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban lanh dao

Ông Nguyễn Hữu Trung

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập
Ban lanh dao

Quách Tố Dung

Thành viên HĐQT
Ban lanh dao

Lê Thị Xuân Lan

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ban lanh dao

Lương Thị Hương Giang

Thành viên Hội Đồng Quản Trị