THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CƠ CHẾ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU BÁN TÀI SẢN VÀ DANH SÁCH TÀI SẢN BẢO ĐẢM XỬ LÝ NỢ