Công bố thông tin

  • Biên bản - Nghị quyết HĐQT - Công bố thông tin khác

Điều lệ - quy chế quản trị

  • Điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ - Quy chế công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông

  • Nghị quyết - Biên bản ĐHĐCĐ -Tài liệu họp - Thông báo

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

              NĂM 2023

              Qúy IV

                     - Báo cáo tài chính hợp nhất

                     - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

                     - Báo cáo tài chính riêng lẻ

                     - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

              Quý III

                     - Báo cáo tài chính hợp nhất 

                     - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 

                     - Báo cáo tài chính riêng lẻ

                     - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

              Bán niên 

                     - Báo cáo tài chính hợp nhất 

                     - Báo cáo tài chính riêng lẻ 

              Quý II

                      - Báo cáo tài chính hợp nhất 

                      - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 

                      - Báo cáo tài chính riêng lẻ

                      - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

              Quý I

                      - Báo cáo tài chính hợp nhất 

                      - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 

                      - Báo cáo tài chính riêng lẻ 

                      - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ 

              NĂM 2022

              Quý I

                     - Báo cáo tài chính hợp nhất

                     - Báo cáo tài chính riêng lẻ

             Quý II

                     - Báo cáo tài chính hợp nhất

                     - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất     

                     - Báo cáo tài chính riêng lẻ

                     - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

            Bán niên 

                     - Báo cáo tài chính hợp nhất 

                     - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 

                     - Báo cáo tài chính riêng lẻ 

                     - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ 

            Quý III

                    - Báo cáo tài chính hợp nhất

                    - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

                    - Báo cáo tài chính riêng lẻ

                    - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

           Quý IV

                    - Báo cáo tài chính hợp nhất

                    - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

                    - Báo cáo tài chính riêng lẻ

                    - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 được kiểm toán 

                    -  Báo cáo tài chính Hợp nhất

                    -  Báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2021

      Quý I

              - Báo cáo tài chính hợp nhất

              - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

              - Báo cáo tài chính riêng lẻ

              - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

     Quý II

            - Báo cáo tài chính hợp nhất 

            - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

            - Báo cáo tài chính riêng lẻ

            - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

    Bán niên

            - Tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (lý do: do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19 và thực hiện theo yêu cầu tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội của UBND TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung).

             - Báo cáo tài chính hợp nhất 

             - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 

             - Báo cáo tài chính riêng lẻ 

             - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

     Quý III

             - Báo cáo tài chính hợp nhất 

             - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 

             - Báo cáo tài chính riêng lẻ

             - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ 

     Quý IV

            - Báo cáo tài chính hợp nhất 

            - Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất 

            - Báo cáo tài chính riêng lẻ 

            - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 được kiểm toán 

          - Báo cáo tài chính Hợp nhất 

          - Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 

          - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

          - Giải trình Báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2020

      Quý I

              - Báo cáo tài chính Hợp nhất

              - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

              - Báo cáo tài chính riêng lẻ

              - Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ

    Quý II

             - Báo cáo tài chính hợp nhất

             - Báo cáo tài chính riêng lẻ

             - Giải trình lợi nhuận sau thuế

Bán niên

            - Báo cáo tài chính Hợp nhất

            - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

            - Giải trình lợi nhuận sau thuế

      Quý III

             - Báo cáo tài chính Hợp nhất

             - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

             - Giải trình lợi nhuận sau thuế

      Quý IV

             - Báo cáo tài chính Hợp nhất

             - Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất

             - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

             - Giải trình Báo cáo tài chính Riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 được kiểm toán

             - Báo cáo tài chính Hợp nhất

             - Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất

             - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

             - Giải trình Báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2019

      Quý I

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính riêng

      Quý II

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính riêng

Bán niên

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý III

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý IV

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 được kiểm toán

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2018

      Quý I

Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất

Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Giải trình Báo cáo tài chính Riêng

  - Báo cáo tài chính Riêng

      Quý II

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Bán niên

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất 

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý III

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Quý IV

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 được kiểm toán

  - Báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Giải trình báo cáo tài chính Hợp nhất

  - Báo cáo tài chính Riêng lẻ

  - Giải trình báo cáo tài chính Riêng lẻ

NĂM 2017

- Thông tin Vietbank Quý 3 - 2017 (1)

- Thông tin Vietbank Quý 3 - 2017 (2)

- Thông tin Vietbank Quý 3 - 2017 (3)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

       NĂM 2022

          Báo cáo thường niên 2022

          Báo cáo thường niên 2022 (Bản Tiếng Anh)

       NĂM 2021

          Báo cáo thường niên 2021

          Báo cáo thường niên 2021 (Bản Tiếng Anh)

       NĂM 2020

          Báo cáo thường niên 2020 - Bản đính chính

          Báo cáo thường niên 2020   

       NĂM 2019

          Báo cáo thường niên 2019

NĂM 2018

        Báo cáo thường niên 2018

       NĂM 2017

        Báo cáo thường niên 2017

BẢN CÁO BẠCH

NĂM 2018

   Bản cáo bạch (29/10/2018)

      NĂM 2017